Funducation (Thailand) Co.,Ltd.

หลักสูตรอบรม Training

In House อบรมเทรนนิ่ง ทางด้าน Soft Skill ทั้งภายในและภายนอกองค์กร​

 • Leadership
 • Coaching
 • Service Mind

เกี่ยวกับเรา

เพราะการเรียนรู้ที่มีความสุข จะกระตุ้นความเข้าใจได้เป็นอย่างดี  “Funducation” 
องค์กรที่มุ้งเน้นสร้างสรรค์การพัฒนาทักษะทางด้าน Soft skill ด้วยการเรียนรู้คู่กับความสนุก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่พร้อมสร้างบุคลากรของคุณให้เก่งได้ทั้งด้านการทำงาน และการบริหารคน ลดอัตราการลาออก ลดความขัดแย้งในองค์กร จนก่อเกิดเป็น DNA วัฒนธรรมที่ดี ที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้เติบโตไปอย่างมีความสุข

IN HOUSE TRAINING

รายการ หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม ที่จัดได้ตามงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสารเก็บไว้สำหรับดูรายละเอียด

หลักสูตรยอดนิยม

 • หลักสูตร : Coaching and Team Management
 • หลักสูตร : ปรับความคิดพิชิตยอดขายแบบมืออาชีพ
 • หลักสูตร : เก่งสื่อสาร สร้างงาน สร้างสุข
 • หลักสูตร : กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ
 • หลักสูตร : Kaizen for Productivity Improvement

หลักสูตรภาคอุตสาหกรรม

 • หลักสูตร KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน
 • หลักสูตร : การทำกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร : การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน (ภาคปฏิบัติ)
 • หลักสูตร TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 • หลักสูตร : ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
 • หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 • หลักสูตร : กิจกรรม 5 ส. ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตร : กิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนางาน
 • หลักสูตร : เทคนิคการทำ 5ส. และไคเซ็น เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • หลักสูตร :การประหยัดพลังงาน
 • หลักสูตร : การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์
 • หลักสูตร : การลดความสูญเสียในกระบวนการทั้ง 8 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • หลักสูตร : การลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
 • หลักสูตร : เทคนิคการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
 • หลักสูตร : การบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร : การจัดการงานประจำวัน
 • หลักสูตร : ทักษะการควบคุมงานสำหรับหัวหน้างาน
 • หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • หลักสูตร : การวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตรเพิ่มเติม

 • หลักสูตร : บริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก
 • หลักสูตร : การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
 • หลักสูตร: การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร
 • หลักสูตร : หัวหน้างานมือโปร ที่เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ
 • หลักสูตร : ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการทำงานเป็นทีม
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร เป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 • หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะการเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน
 • หลักสูตร : จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร
 • หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรในองค์กรแบบมืออาชีพ (Train the Trainer) ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล
 • หลักสูตร: การรวบรวมข้อมูลและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การสื่อสารสำหรับผู้นำ
 • หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5Q
 • หลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)
 • หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์
 • โปรแกรม พัฒนาภาวะผู้นําในองค์กร (Leader Development Program)
 • โปรแกรม พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainer Development Program)
 • โปรแกรม พัฒนานักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (HRDP)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skill Development)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับหัวหน้างาน (Mini LDP)
 • หลักสูตร เป็นผู้ตามอย่างไรให้ตัวเองและองค์กรประสบความสําเร็จ (Professional Followership)
 • หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Professional Modern Manager)
 • หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional Trainer) (Mini PTP)
 • หลักสูตร ศิลปะการบังคับบัญชา สําหรับผู้นําหน่วยงาน (Art of Command)
 • หลักสูตร เตรียมพร้อมสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างาน
 • หลักสูตร การสร้างจิตสํานักรักองค์กรและจิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
 • หลักสูตร The Power of Team (Teambuilding & Walk Rally)
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคและระบบการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
 • หลักสูตร การสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี
 • หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน (Powerful Communication)
 • หลักสูตร เทคนิคการนําเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ (Professional Business Presentation)
 • กลุ่มหลักสูตร การพัฒนาทัศนคติและการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในการทํางาน

DOWNLOAD

ดาวน์โหลดเอกสาร

ใส่อีเมล์ของท่านจากนั้น คลิก “รับเอกสารทาง E-mail” ท่านจะได้รับไฟล์ทาง E-mail ภายใน 12 ชม.
ไม่ต้องกังวล เราสัญญาว่าจะไม่ส่งจดหมายขยะใดๆไปยังอีเมล์ที่ท่านระบุไว้

ติดต่อเรา

บริษัท ฟันดูเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

567/21 ซอยปรียา 2 บางบ่อ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทร  097-0794389 , 099-2874592

คลิก Add LINE เพื่อติดต่อเราได้ทันที่ ตลอด 24 ช.ม. (ทีมงานขยันมาก)

Copyright © The Landing Factory 2018
Scroll to Top